Handelen in valuta LYNX Handelsplatform LYNX Beleggen

Antwoord op vragen van het lid Alkaya over het bericht ‘Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten leidt naar ING’

Geachte Voorzitter,   Hierbij ontvangt u de antwoorden op de Kamervragen van het lid van Alkaya (SP) en de in aanvulling daarop gestelde Kamervragen van het lid Nijboer (PvdA) over het bericht «Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten leidt naar ING» ingezonden op 19 februari jl. (respectievelijk kenmerk 2018Z02844 en 2018Z02856).   Hoogachtend, de minister van Financiën,   W.B. Hoekstra   2018Z02844 Antwoorden op de vragen van het lid Alkaya (SP) aan de minister van Financiën over het bericht «Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten leidt naar ING» (ingezonden 19 februari 2018).   Vraag 1 Kent u het artikel ‘Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten leidt naar ING’?[1]   Antwoord op vraag 1: Ja.   Vraag 2 Herkent u het beeld dat met ongelimiteerd creëren van nieuwe ongedekte tether-tokens door drie eigenaren, fraude en manipulatie van de bitcoinkoers wordt gepleegd?   Antwoord op vraag 2: Ik heb kennis genomen van de berichtgeving over fraude en koersmanipulatie van cryptovaluta via het wisselplatform Bitfinex en via Tether-tokens. Deze passen binnen het beeld dat ik over de risico’s bij het aanhouden van en handelen in cryptovaluta schetste in mijn brief aan uw Kamer van 8 maart jl.[2] In die brief heb ik er op gewezen dat waarborgen voor een deugdelijke bedrijfsvoering bij dienstverleners rondom cryptovaluta vaak ontbreken en er zich reeds diverse significante fraude- en hackgevallen hebben voorgedaan.   Vraag 3 Deelt u de mening dat ING op dit moment helderheid zou dienen te verschaffen of de 2,25 miljard dollar en 86 miljoen euro achter Tether al dan niet gedekt zijn en dus bestaan?   Antwoord op vraag 3: Uit de berichtgeving blijkt dat ING heeft bevestigd dat Bitfinex klant bij haar is, maar dat de bank gebonden is aan haar geheimhoudingsplicht t.a.v. cliëntinformatie. Zij kan daardoor geen details verschaffen over het al dan niet bestaan van, en eventuele saldi op, door Bitfinex bij haar aangehouden euro- en/of dollarrekeningen.[3] Inzicht in de dekking van Tether-tokens zou overigens slechts één van de (financiële) risico’s wegnemen waaraan houders van cryptovaluta zijn blootgesteld.   Vraag 4 Welke wettelijke vereisten worden gesteld aan banken teneinde hun poortwachtersfunctie ter bescherming van consumenten en de stabiliteit van het financieel betalingsverkeer uit te oefenen? Bent u van mening dat de ING haar naar eigen zeggen uitgebreide cliëntenonderzoek in voldoende mate heeft uitgevoerd? Antwoord op vraag 4: Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen onder meer banken zich in te spannen om te voorkomen dat hun dienstverlening wordt gebruikt voor witwassen of terrorismefinanciering. De Wwft schrijft daartoe een verplicht cliëntenonderzoek voor. In het kader van dit cliëntenonderzoek verzamelen banken onder meer informatie over de identiteit van de cliënt, diens uiteindelijk belanghebbende en het doel en de aard van de beoogde relatie met de cliënt. De maatregelen die een bank neemt om informatie over zijn cliënt te vergaren, moeten onder andere worden afgestemd op het risico op witwassen of financieren van terrorisme dat met een cliënt samenhangt. In dit verband zijn banken verplicht om rekening te houden met de hoge integriteitrisico’s die aan cryptovaluta zijn verbonden. Dat betekent dat banken ten minste verscherpt cliëntenonderzoek moeten verrichten indien een cliënt betrokken is bij transacties in virtuele valuta. Als de risico’s op witwassen of financieren van terrorisme door een bank onvoldoende kunnen worden ondervangen, dient zij haar dienstverlening te weigeren of te beëindigen. Banken zijn daarnaast verplicht om transacties te monitoren en om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financiële inlichtingen eenheid (de FIU-Nederland). De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de naleving van de Wwft en ziet in dat kader erop toe dat banken die betaalrekeningen en andere diensten aanbieden aan dienstverleners rondom cryptovaluta, afdoende maatregelen treffen om de mogelijk daaruit voortvloeiende financieel- economische criminaliteitsrisico’s adequaat en aantoonbaar te beheersen. Wanneer het handelen van die cliënten integriteitgevoelige activiteiten betreft - en dat is het geval als het gaat om zakelijke activiteiten gerelateerd aan cryptovaluta - strekt het toezicht van DNB zich ook uit tot de bedrijfsvoering van financiële ondernemingen met betrekking tot afgeleide integriteitsrisico’s die zij lopen.[4] De beoordeling van deze casus is niet aan de minister van Financiën.   Vraag 5 Vindt u dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een bredere reikwijdte zou moeten krijgen teneinde handelaren van cryptomunten met een hoog risico- gehalte en een Nederlandse bankrekening te kunnen controleren? Zo nee, welke organisatie is dan aangewezen voor toezicht op dit soort situaties?   Antwoord op vraag 5: Op aanbieders van cryptovaluta en handelsplatformen zijn onder meer de regels van de Wet oneerlijke handelspraktijken van toepassing. De generieke normen van consumentenbescherming waarop de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toezicht houdt zijn daarmee van toepassing, zoals eisen aan voorlichting en bedenktijd bij verkoop via internet. Het Openbaar Ministerie (OM) is bevoegd om strafrechtelijk in te grijpen bijvoorbeeld in geval van een verdenking van witwassen, fraude of oplichting. Zoals beschreven in mijn brief van 8 maart jl., vallen omwisselplatformen van cryptovaluta momenteel buiten de meer geavanceerde kaders van het financieel toezicht en ben ik voornemens om de handel in cryptovaluta via wisselplatforms binnen een passend regulerend kader te brengen.   [1] https://www.ftm.nl/artikelen/ing-tether-miljardenfraude-cryptomunten [2] Kamerstukken II 2017/2018, 2018Z04128 (Kamerbrief): Appreciatie ontwikkelingen rondom cryptovaluta. [3] https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-20/digital-exchange- bitfinex-under-u-s-scrutiny-gets-ing-account [4] Zie de position paper van DNB bij de hoorzitting cryptovaluta/ICO’s van 24 januari jl.   [pic] |[pic] | |
  Datum: 19 maart 2018    Nr: 2018D20427    Indiener: W.B. Hoekstra, minister van Financiën
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

SmartBuyGlasses - YouTube youtube.com Forex vs Stocks: Handelen in Aandelen of Handelen in Forex? Hoe werkt Forex? Wat is Forex Correlatie en Hoe het te Gebruiken bij Forex Trading

Beleggen in vreemde munten, ook wel valuta of deviezen genoemd, vergt een doordachte aanpak. Je hebt namelijk te maken met een sterk schommelende markt. De waarde van vreemde valuta ten opzichte van de euro stijgt of daalt voortdurend. In de meeste gevallen wordt die waarde uitgedrukt als het bedrag in de vreemde munt dat overeenkomt met 1 euro. Houd rekening met de volgende factoren bij het kiezen van je brokerage: Zoek iemand die al minstens tien jaar in de handel zit. Ervaring laat zien dat het bedrijf weet wat het doet en weet hoe je klanten moet behandelen. Controleer of de beursvennootschap gereguleerd wordt door een officiële toezichthouder. Als de broker zich vrijwillig onder ... De handel in valuta gaat bij LYNX op dezelfde wijze als de handel in alle overige producten. Door een koop- of verkooporder aan te maken voor een bepaald valutapaar, kunt u de valuta’s waaruit het valutapaar is opgemaakt kopen of verkopen. Het is hierbij belangrijk dat u de order correct opgeeft. De actie (koop of verkoop) heeft altijd betrekking op de eerstgenoemde valuta en gebruikt ... Bij handel in valuta vinden altijd twee transacties plaats. Als je een valuta koopt, verkoop je automatisch ook een andere valuta. Je koopt bijvoorbeeld Japanse yen, maar omdat je betaalt met euro’s, verkoop je dus weer euro’s. Populaire valuta voor trading Het meeste wordt gehandeld in Amerikaanse dollars (USD), maar ook de euro, Engels pond en Japanse yen zijn populair op deze markt ... Met een vreemde valuta rekening loop je koersrisico. De waarde van jouw saldo ten opzichte van de stand van de euro kan namelijk veranderen. Dit is een factor als je besluit jouw saldo of een deel daarvan om te laten zetten naar euro’s. Het verloop van de koers kan ook een gunstig effect hebben. Je kiest zelf het moment waarop je eventueel wilt inwisselen tegen euro’s.

[index] [14] [23] [70] [83] [93] [109] [6] [105] [25] [1]

SmartBuyGlasses - YouTube

youtube.com Geïnteresseerden in Admiral Markets kunnen een demo-rekening openen om de handel in Forex en CFDs onder echte marktomstandigheden te ervaren en een persoonlijke strategie te ontwikkelen alvorens ... Gamersnet.nl is zo om en nabij de oudste, nog onafhankelijke gamewebsites van de Benelux. Al sinds het jaar 2000 voorzien wij talloze gamers van hun dagelijk... SmartBuyGlasses will change the way you experience eyewear. With over 80,000 sunglasses, prescription eyeglasses, and contact lenses, from 180 top brands - t... In samenwerking met VICE Money maakt ING Nederland de serie Nieuw Geld. In aflevering 1: de cryptomiljonair. ⇨ Abonneer je nu op het YouTube kanaal van ING N...

#